ГЕОДЕЗИ ЗУРАГ ЗҮЙ

2023-05-31Говьсүмбэр аймгийн Баянтал суманД байрлах геодезийн сүлжээний гравиметрийн 022 цэг дээр GNSS-ын 12 цагийн статик хэмжилтийг 2023 оны 05 дугаар сарын 31-ний өдөр хийж гүйцэтгэлээ.
2022-12-07Геологи, хүрээлэн буй орчны мэдээллийн сан
2022-01-262022 онд хэмжилт хийх хуваарь
2021-10-15Байнгын ажиллагаатай станцын хэвийн үйл ажиллагаанд хэмжилт хийлээ
2018-04-16Газрын зургийн нэг маягийн суурь зургийн гарын авлага
2018-04-16Байнгын ажиллагаатай станцын талаар гарын авлага
2018-04-16Хаягжуулалтын тухай гарын авлага
2018-04-16Газар зүйн нэрийн тухай гарын авлага
2018-04-16Геодезийн байнгын цэг тэмдэгтийн талаар гарын авлага
2018-03-16Газар хэмжилтийн хуваарь
2017-10-23ГХБХБГ-ын 2017 онд газрын хэмжилт хийх хуваарь
2017-08-22Геодезийн хатуу цэг тэмдэгтийн тооллогын тайлан
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?