БАЙГУУЛЛАГААС БАТАЛСАН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ХУВААРЬ

2023-04-20"НЭЭЛТТЭЙ ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА 20 ЖИЛ" ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ СУРТАЛЧЛАХ АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ
2023-04-05Сумдын газрын даамлуудыг чадавхижуулах сургалтын хөтөлбөр
2022-04-08Аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагуудад газартай холбоотой мэдээ, мэдээлэл хүргэх "Мэдээллийн цаг"-ийн удирдамж, хуваарийн баталлаа
2022-03-28Газрын харилцааны ажилтны өдрийг угтан орон нутагт салбарын үйл ажиллагааг сурталчилах ажлын төлөвлөгөөг баталлаа
2022-03-18Сумдын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч нарт газрын харилцааны хууль тогтоомжийг сурталчлах мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх сургалтын хөтөлбөрийн баталлаа
2022-03-16Кадастрын мэдээллийн санд нөхөн бүрдүүлэлт хийх ажлын хэсгийг томиллоо.
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?