ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТ

2021-08-31УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН МЭДҮҮЛЭГ
2020-03-03ГАЗАР ӨМЧЛӨХ ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТ
2020-03-03ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ӨРГӨДЛИЙН МАЯГТ
2020-02-15Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг өвлөхөд бүрдүүлэх баримтын жагсаалт
2020-02-15Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгахад бүрдүүлэх баримт
2020-02-15Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг барьцаалах тохиолдолд бүрдүүлэх баримт
2020-02-15Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэхэд бүрдүүлэх материалын жагсаалт
2020-02-12ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙГ ШИЛЖҮҮЛЖ АВСНААР ҮҮСЭХ ЭРХ, ҮҮРГИЙГ ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРЧ БАЙГАА ТУХАЙ МЭДЭГДЭЛ
2020-02-12ГАЗАР АШИГЛАХ ТУХАЙ ХҮСЭЛТ
2017-07-31Монгол улсын иргэн гэр бүлийн хэрэгцээнд зориулан газар өмчилж авахыг хүссэн өргөдөл
2017-07-31Шинээр газар өмчилж авахыг хүссэн иргэн
2017-07-31Газар өмчлөөгүй тодорхойлолт
2017-07-31Итгэмжлэл
2017-07-31Газар эзэмших эрх шилжүүлэх гэрээ
2017-07-31Гэр бүлийн хэрэгцээнд газар өмчилж авахыг хүссэн өргөдөл /Хүүхэд/
2017-07-31Аж ахуйн зориулалтаар газар өмчилж авахыг хүссэн иргэний өргөдөл
2017-07-31Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх гэрээ
2017-07-28Газар эзэмших, ашиглахыг хүссэн хуулийн этгээдийн өргөдөл
2017-07-28Газар эзэмших, ашиглахыг хүссэн иргэний өргөдөл
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?