ДЭЭД ГАЗРЫН ТУШААЛ, ШИЙДВЭР

2023-09-04Газрын нэгдмэл сангийн тоо бүртгэл хөтлөх журам шинэчлэгдсэн
2023-09-04Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ олгож журмын нэмэлт өөрчлөлт
2023-04-17ГЗБГЗЗГ-ын даргын 2023 оны "Төлөвлөгөө батлах тухай" А/26 дугаар тушаал
2023-04-05БХБСайдын 2023 оны "Хяналтын хуудас батлах тухай" 25 дугаар тушаал
2023-03-16БХБСайдын 2023 оны "Хэвлэмэл хуудасны индекс батлах тухай" 43 дугаар тушаал
2023-03-07БХБСайдын 2023 оны "Хяналт шинжилгээний баримт бичигт дугаар олгох, хадгалах журам батлах тухай" 23 дугаар тушаал
2023-01-11Газрын нэгдмэл сангийн цахим системээс тайлан гаргах заавар
2023-01-10Газрын нэгдмэл сангийн тоо бүртгэл хөтлөх журам
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?