ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТАЙЛАН

2023-12-14ШИНЭ СЭРГЭЛТИЙН БОДЛОГО БИЕЛЭЛТ
2023-11-28ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ ТОГТООЛ ШИЙДВЭРИЙН БИЕЛЭЛТ
2023-11-24ЗАСАГ ДАРГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТ
2023-11-24АЙМГИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ТАВАН ЖИЛИЙН ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ БИЕЛЭЛТ
2023-11-23ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН БИЕЛЭЛТ
2023-11-20АЙМГИЙН ХӨГЖЛИЙН ЖИЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ
2023-11-20ЗАХИРАМЖНЫ ХЭРЭГЖИЛТ БИЕЛЭЛТ
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?