ҮЗҮҮЛЖ БАЙГАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ

2024-04-18Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг барьцаалахад бүрдүүлэх баримт бичиг
2024-04-18Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлж буй тохиолдолд бүрдүүлэх баримт бичиг
2024-04-15Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг өвлөхөд бүрдүүлэх баримт бичиг
2024-04-15Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээний хугацаа сунгахад бүрдүүлэх баримт бичиг
2024-04-15 Газар эзэмших эрхийг шилжүүлж авснаар үүсэх эрх, үүргийг хүлээн зөвшөөрч байгаа тухай мэдэгдэл
2024-04-15Газар ашиглах тухай хүсэлт
2024-04-15Монгол улсын иргэн гэр бүлийн хэрэгцээнд зориулан газар өмчилж авахыг хүссэн өргөдөл
2024-04-15Шинээр газар өмчилж авахыг хүссэн иргэн
2024-04-15Газар өмчлөөгүй тодорхойлолт
2024-04-15итгэмжлэл
2024-04-15Газар эзэмших эрх шилжүүлэх гэрээ
2024-03-15Улсын бүртгэлийн мэдүүлэг
2024-03-15Газар өмчлөх тухай хүсэлт
2024-03-15Газар эзэмших тухай хүсэлт
2024-03-15Монгол улсын иргэн гэр бүлийн хэрэгцээнд зориулан газар өмчилж авахыг хүссэн өргөдөл
2024-03-15Монгол улсын иргэн аж ахуйн зориулалтаар газар өмчилж авахыг хүссэн өргөдөл
2024-03-15Газар өмчлөх эрх шилжүүлэх гэрээ
2024-03-15Газар эзэмших, ашиглахыг хүссэн хуулийн этгээдийн өргөдөл
2024-03-15Газар эзэмших, ашиглахыг хүссэн иргэний өргөдөл
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?