ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭЛЛИЙН ИЛ ТОД БАЙДАЛ

2023-03-29бүтэц сул орон тоо
2023-03-10Албан хаагчдын мэдээлэл
2023-01-16Албан хаагчдын мэдээлэл
2022-11-17Албан хаагчдын албан тушаал, утасны дугаар, цахим шуудангийн хаяг
2022-09-29Байгууллагын албан хаагчдын мэдээлэл
2022-06-032022 оны сургалтын төлөвлөгөөний хагас жилийн хэрэгжилт
2022-06-032022 оны Нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн төлөвлөгөөний хагас жилийн хэрэгжилт
2022-02-012022 оны Төрийн албан хаагчийн Сургалтын хөтөлбөрийг хангах төлөвлөгөө
2022-02-012022 оны Төрийн албан хаагчийн ажиллах нөхцөл, нийгмийн баталгаагны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах төлөвлөгөө
2022-01-24Төрийн албан хаагчийн нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөр
2022-01-24Төрийн албан хаагчийн сургалтын хөтөлбөр
2022-01-03Албан хаагчдын албан тушаал, утасны дугаар, цахим шуудангийн хаяг
2022-01-03Албан хаагчдын албан тушаал, утасны дугаар
2022-01-03Байгууллагын албан хаагчдын мэдээлэл
2020-01-27ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН БАТЛАГДСАН БОЛОН ОДОО АЖИЛЛАЖ БУЙ БҮТЭЦ, ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2019-12-01ГАЗРЫН БАТЛАГДСАН БОЛОН ОДОО АЖИЛЛАЖ БУЙ БҮТЭЦ, ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2019-04-24ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН БҮТЭЦ, ОРОН ТООНЫ МЭДЭЭЛЭЛ
2019-03-02Газарын харилцаа, Барилга хот байгуулалтын газрын батлагдсан болон одоо ажиллаж буй бүтэц, орон тооны мэдээлэл
2017-08-02Байгууллагын албан хаагчдын танилцуулга, ажлын чиг үүрэг
2017-08-01Төрийн албан хаагчийн анкет
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?