Өргөдөл гомдол

2022-03-282022 оны 1 дүгээр улирлын Өргөдөл, гомдол барагдуулалтын тайлан
2022-01-102021 оны жилийн эцсийн Өргөдөл, гомдол барагдуулалтын тайлан
2021-10-11Өргөдөл, гомдол барагдуулалтын 3 дугаар улирлын тайлан
2021-07-07Өргөдөл гомдол хүлээн авах ажилтан
2021-06-25Өргөдөл гомдол барагдуулалтын хагас жилийн тайлан
2021-05-03Өргөдөл гомдол хүлээн авах ажилтан
2021-03-251 дүгээр улирлын тайлан
2021-01-06Өргөдөл гомдол хүлээн авах ажилтан
2020-09-29Өргөдөл, гомдлын 3-р улирлын мэдээ
2020-06-17Өргөдөл, гомдлын 2-р улирлын мэдээ
2020-04-102020 оны 1-р улирал /Өргөдөл гомдол/
2020-02-12Өргөдөл гомдол хүлээн авах ажилтан
2019-11-03ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАРТ ИРГЭДЭЭС ХАНДАЖ ИРҮҮЛСЭН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДОЛ, САНАЛ, ХҮСЭЛТИЙН МЭДЭЭ,ТАЙЛАН 3 ДУГААР УЛИРАЛ
2019-06-072-р улирал
2019-03-291-р улирал
2018-03-271 дүгээр улиралын өргөдөл гомдол баргадуулалтын тайлан
2018-01-044 дүгээр улиралын өргөдөл гомдол барагдуулалтын тайлан
2017-09-283 дугаар улиралын өргөдөл гомдол барагдуулалтын тайлан
2017-08-03Өргөдөл гомдол хүлээн авч шийдвэрлэх журам
2017-07-04 2017 оны хагас жилийн өргөдөл, гомдол барагдуулалтын тайлан
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?