ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Төрийн үйлчилгээний чанар, үр дүнг эрхэмлэж, газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын салбарын бодлогын хэрэгжилтийг хангуулах замаар хүн амын эрүүл, аюулгүй, ая тухтай орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэхэд оршино.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГОО ХЭРЭГЖҮҮЛЭХДЭЭ:

 • Газар эзэмшигч,өмчлөгч, ашиглагч суурь судалгааг үнэн бодит гаргах, газар эзэмшигч, өмчлөгч, ашиглагчийн мэдээллийг цахим хэлбэрт оруулах, иргэд, аж ахуйн нэгж, байгууллагуудыг газрын харилцааны чиглэлээр бодит мэдээллээр хангаж, мэргэжлийн чиглэлээр эрх зүйн туслалцаа үзүүлж байх
 • Аймгийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу барилгажилт тохижилтын ажлыг мөрдүүлэх, барилгын материалын лабораторийн үйл ажиллагааг тогтмолжуулж, орон нутагт нийлүүлж байгаа барилгын материалын чанар, барилгын гүйцэтгэлийн ажилд техник хяналтыг мэргэжлийн өндөр түвшинд тавих
 • Орон сууц, нийтийн аж ахуйн салбарыг хөгжүүлэх бодлогын хэрэгжилтийг хангуулах
  • Нутаг дэвсгэр дээрх газар, үл хөдлөх хөрөнгийг кадастрын бүртгэлээр баталгаажуулах,мэдээллийн сан, хувийн хэрэг, газрын бирж, үнийн мэдээ, үнэлгээ, төлбөр, татварын тогтолцоог сайжруулж, хэрэглэгчийг баталгаат мэдээллээр хангахзорилгын хүрээнд:
  • Газар эзэмшигч, ашиглагч нарын гэрээг дүгнэж, газрыг зүй зохистой ашиглуулах
  • Газрын биржийн үйл ажиллагааг аймаг, сумын хэмжээнд удирдан зохион байгууулж, хяналт тавин, газрынтөлбөрийг орон нутгийн орлогод бүрэн төвлөрүүлэх
  • Мэдээллийг хэрэглэгчдэд түгээх, мэдээллийн бодит, ил тод байдлыг хангаж ажиллах
  • Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн “Лэнд менежер” програм хангамжийг аймгийн хэмжээнд нэвтрүүлэх, тогтвортой, найдвартай үйл ажиллагааг хангаж ажиллах
 • Төсвийн гүйцэтгэлийг хэрэгжүүлэх, санхүүгийн үйл ажиллагааг олон нийтэд ил тод, ойлгомжтой байхаар “Шилэн дансны тухай хууль”-ийг нэг бүрчлэн биелүүлэх

   ГХБХБГ нь  үйл ажиллагаандаа дээрх зорилтуудыг хэрэгжүүлэн ажиллана.

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?