ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2023-10-06ЖУРАМД НЭМЭЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ 2023.01.11 ДУГААР/15
2023-04-18Засгийн газрын 2023 оны 100 дугаар тогтоол "Журам, жагсаалт, загвар батлах тухай"
2023-04-062023 онд Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх Засгийн Газрын 2023 оны 105 дугаар тогтоол
2022-06-082021 оны 388 дугаар тогтоол Монгол улсын 2022 оны төсвийн тухай хуулийг хэрэгжүүлэх талаар авах арга хэмжээний тухай
2022-05-042022 онй 180 дугаар тогтоол Хаягийн мэдээллийн сангийн нэгдсэн системийг хэрэглээнд нэвтрүүлэх тухай
2022-01-052022 оны 7 дугаар тогтоол Монгол хэлний тухай хуулийг хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай
2021-04-282021 оны 109 дүгээр тогтоол Төрийн байгууллага, албан тушаалтны үйл ажиллагаанд олон нийтийн хяналтыг хэрэгжүүлэх журам
2020-03-252020 оны 110 дугаар тогтоол Газрын нэгдмэл сангийн удирдлагын нэгдсэн цахим системийг хэрэглээнд нэвтрүүлэх тухай
2019-02-22ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ БОЛОН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙН ДҮРЭМ
2018-04-19Барилга байгууламжийн норм, нормативын баримт бичгийн ерөнхий тогтолцоо
2017-08-08Газрын төлбөрийн хуулийг хэрэгжүүлэх талаар авах зарим арга хэмжээний тухай
2017-08-07Засгийн газрын 2014 оны 384 дүгээр тогтоолын хавсралт
2017-08-072009 оны 25-р тогтоол геодезийн солбицол, өндөр тусгагийн нэгдсэн тогтолцоог батлах тухай
2017-08-072010 оны 288-р тогтоол төрийн захиргааны албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм
2017-08-072003 оны 205 дугаар тогтоол газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ олгох, бусдад шилжүүлэх, гэрчилгээний хугацааг сунгахад төлөх хураамжийн хэмжээ
2017-08-072009 оны 143-р тогтоол ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?