Газрын удирдлагын хэлтэс

2023-05-17Газартай холбоотой цахим өргөдөл шийдвэрлэлт
2023-05-10АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД 2003-2023 ОНД ГАЗАР ӨМЧИЛСӨН ИРГЭДИЙН ТОО /өссөн дүнгээр/ /сүүлийн 21 жилээр/
2023-05-10АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД 2004-2023 ОНД ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ОРЛОГО ТӨВЛӨРҮҮЛЭЛТИЙГ ГРАФИК ҮЗҮҮЛЭЛТ /сүүлийн 20 жилээр/
2023-05-10АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД 2003-2023 ОНД ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ОРЛОГО ТӨВЛӨРҮҮЛЭЛТ ГРАФИК ҮЗҮҮЛЭЛТ /сүүлийн 21 жилээр/
2022-10-26Зах зээлийн үнийн мэдээ хагас жилийн байдлаар
2022-10-26Зах зээлийн үнийн мэдээ 1-р улирлын байдлаар
2022-10-25Дуудлага худаллдааны орлого төвлөрүүлэлт
2022-10-24Цахим өргөдөл, хүсэлтийн шийдвэрлэл /10 сарын байдлаар/
2022-10-20Газар, үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн үнийн мэдээ 2022 оны 10 дугаар сарын байдлаар
2022-10-20Газрын төлбөрийн 2022 оны 10-р сарын орлого төвлөрүүлэлт
2022-10-14Худалдан авалт 3-р улирлын байдлаар
2022-10-01Газар өмчлөлийн мэдээ
2022-09-25Газрын төлбөрийн 2022 оны 09 дүгээр сарын орлого төвлөрүүлэлт
2022-06-09Цахим өргөдөл, хүсэлтийн график үзүүлэлт /хагас жил/
2022-06-08Газар, үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн үнийн мэдээ 2022 оны хагас жилийн байдлаар
2022-06-08Аймгийн хэмжээнд газрын төлбөрийн орлогын төвлөрүүлэлт хагас жилийн байдлаар
2022-06-02Дуудлага худалдааны орлого төвлөрүүлэлт хагас жилийн байдлаар
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?