Үйлчилгээний үнэ хөлс

2022-02-16Архиваас үзүүлэх үйлчилгээний хөлсний хэмжээ
2019-01-10Сүмбэр сумын газрын үнэлгээний бүсчлэл, хил зааг газрын төлбөрийн хувь хэмжээ
2019-01-10 Баянтал сумын газрын үнэлгээний бүсчлэл, хил зааг газрын төлбөрийн хувь хэмжээ
2018-06-06Архивын үйлчилгээний үнэ хөлс
2018-04-06Үйлчилгээний үнэ хөлс
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?