САЛБАРЫН ДҮРЭМ ЖУРАМ

2024-01-10Байгууллагын дотоод журам
2023-01-15Дотоод журам
2022-12-26Албан хаагчийн ажлын гүйцэтгэлийг үнэлэх журам
2022-02-15Шинжээчийн дүгнэлт гаргах үйл ажиллагааны журам
2022-02-15Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гэрчилгээ олгох журам
2021-10-27Цахим систем нэвтрүүлэх тухай
2020-12-08
2018-03-01ГАЗРЫН КАДАСТРЫН МЭДЭЭЛЛИЙН САНГИЙН АРХИВЫН ТООН МЭДЭЭЛЛЭЭС НОТЛОХ БАРИМТ БОЛОН ЛАВЛАГАА ГАРГАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖУРАМ
2017-11-17Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах төсөл сонгон шалгаруулах журам
2017-11-17Аж ахуйн нэгжид үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх зориулалтаар эзэмшүүлэх газрын дээд хэмжээ
2017-11-17Тариалангийн газрыг давуу эрхээр эзэмшyyлэх журам
2017-11-17Газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авах, гаргах журам
2017-11-17Газар зохион байгуулалт хийх журам
2017-11-17Газрын төлөв байдал, чанарын улсын хянан баталгаа хийх журам
2017-11-16Гудамж, зам, талбай, үл хөдлөх эд хөрөнгийг хаягжуулах журам
2017-11-16Газрын нэгдмэл сангийн тайлан гаргах журам
2017-11-14 Газар өмчлүүлэх, эзэмшүүлэх, ашиглуулах дуудлага худалдаа явуулах журам
2017-11-13Газрын биржийн үйл ажиллагааны журам
2017-10-28Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн үйл ажиллагааны журам
2017-08-082009 оны 204-р тогтоол барилга байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, зөвшилцөх, магадлал хийх дүрэм
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?