ГАЗРЫН ТӨЛБӨР

2023-11-15Газрын татвар түүний ногдуулалт, төлөлт
2023-11-15Газрын төлбөр ноогдуулалт Баянтал сум
2023-11-15Газрын төлбөр ноогдуулалт Шивээговьсум
2023-11-15Газрын төлбөр ноогдуулалт сүмбэр сум
2023-11-15Газрын төлбөр ноогдуулалт түүний мэдээлэл
2022-06-08Газрын зах зээлийн үнийн мэдээ
2022-05-12Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2022 оны 11 дүгээр тогтоолоор сумдын газрын төлбөрийн хувь хэмжээг шинэчлэн тогтоож “Захиргааны хэм хэмжээний актын улсын нэгдсэн мэдээллийн санд 2022 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдөр 5804 дугаарт бүртгүүллээ.
2022-04-20Аймгийн хэмжээнд газрын төлбөрийн хувь хэмжээг шинчлэн баталлаа.
2022-03-09Газрын зах зээлийн үнийн мэдээ
2021-11-24Газрын төлөв байдал чанарын улсын захиалгат хянан баталгааны тухай
2021-11-22Урьд оны газрын төлбөрийн өртэй иргэн, хуулийн этгээдийн газрын төлбөрийн өрийг төлүүлэн ажиллаж байна.
2021-01-19ГАЗАР ЭЗЭМШИГЧ, АШИГЛАГЧ ИААНБ-ЫН АНХААРАЛД
2021-01-19Газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага урьд оны төлбөрөө төлж барагдуулах тухай
2020-10-05Газар эзэмшигч, ашиглагч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын газрын төлбөрийн дутуу төлөлтийг тэглэх ажлын төлөвлөгөө
2019-11-30Газрын төлбөрийн орлого төвлөрүүлэлтийг сумдаар харьцуулбал
2019-08-25АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД ГАЗАР ЭЗЭМШИГЧ, АШИГЛАГЧ ИРГЭН, АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АНХААРАЛД
2019-05-24Шивээ сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар газрын төлбөрын хил зааг, хувь хэмжээг шинэчилэн баталлаа.
2019-04-08'ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН ӨРИЙГ ТЭГЛЭЕ' сэдэвт аяны хүрээнд зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөө
2019-01-28Сүмбэр сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар газрын төлбөрын хил зааг, хувь хэмжээг шинэчилэн баталлаа.
2019-01-28Баянтал сумын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаар газрын төлбөрын хил зааг, хувь хэмжээг шинэчилэн баталлаа.
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?