ИНЖЕНЕРИЙН ДЭД БҮТЭЦ

2023-08-07БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ ДҮРЭМ
2023-08-07БАРИЛГЫН АЖЛЫГ ЭХЛҮҮЛЭХ, ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ДҮРЭМ
2023-07-28Иргэн, ААНБ барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт
2023-04-03БАРИЛГЫН АЖИЛ ЭХЛҮҮЛЭХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ЦАХИМ СИСТЕМЭЭР АВАХАД БҮРДҮҮЛЭХ БАРИМТЫН ЖАГСААЛТ
2023-04-03ИРГЭДИЙН ОРОН СУУЦНЫ ЭРЭЛТ ХЭРЭГЦЭЭГ ТОДОРХОЙЛОХ СУДАЛГАА
2021-10-25БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ХУВИЙН ХЭРГИЙН ҮЗЛЭГ ШАЛГАЛТЫН АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАН АЖИЛЛАЛАА
2021-10-12Барилгын хувийн хэргийн үзлэг шалгалт
2021-06-18"Бадрах 70" СӨХ-ны үйл ажиллагаа, санхүүд хяналт шалгалт хийгдэж байна.
2021-06-06Орон сууцны тухай хууль
2021-06-06150 мянган айл - Орон сууц үндэсний хөтөлбөр
2021-05-31Үзлэг шалгалтын ажил
2021-05-31БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН ҮЗЛЭГ ШАЛГАЛТЫН АЖИЛ
2021-01-27ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН МЭДЭЭЛЛИЙН САНГИЙН ТАНИХ ТЭМДГИЙН СТАНДАРТ
2021-01-27ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН КАДАСТР, БД 14-102-19
2020-12-16УС ХАНГАМЖЫН ШУГАМ СҮЛЖЭЭ
2020-12-14АРИУТГАХ ТАТУУРГАНЫ ШУГАМ
2020-12-11ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН ШУГАМ
2020-12-07ХОТ ТОХИЖИЛТ
2019-01-15Хот байгуулалтын кадастрын мэдээллийн санг бүрдүүлэх ажил хийгдэж байна.
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?