ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАГУУЛАЛТЫН ГАЗРЫН 2021 ОНЫ АВЛИГЫН ЭСРЭГ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

2021-02-26
Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?