Бэлчээрийн газрын доройтлыг тодорхойлон ажиллалаа.

2022-08-29

"Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2022 оны 126 дугаар тушаалаар батлагдсан" Зайнаас тандан судалалын аргаар Modis хиймэл дагуулын мэдээллийг ашиглан Говьсүмбэр аймгийн газрын төлөв байдал, чанарын өөрчлөлт, доройтлын зургийг харуулав. / 2022 он 06-08 сар /

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?