СҮМБЭР СУМЫН ХЭМЖЭЭНД ӨВӨЛЖӨӨ, ХАВАРЖААНЫ ЗОРИУЛАЛТААР ОЛГОГДСОН ГАЗРЫГ СОЛБИЦОЛЖУУЛЖ, ТОДРУУЛГА БҮРТГЭЛ ХИЙСЭН АЖЛЫГ ТАЙЛАНГ ТАНИЛЦУУЛЛАА

2021-03-05

Сүмбэр сумын хэмжээнд өвөлжөө, хаваржааны зориулалтаар олгогдсон газруудыг солбицолжуулах, хээрийн хэмжилт тодруулалт, зураглалын ажлыг зохион байгуулж, 2020 оны 06 сарын 15-аас эхлүүлэн 2020 оны 10 дугаар сарын 04-ний өдрийн хооронд хийж гүйцэтгэн ажилласан.

Тус ажлын үр дүн, тайлан мэдээ, бүртгэлийг боловсруулан гаргаж аймгийн Засаг дарга болон Сүмбэр сумын Засаг дарга, Сүмбэр сумын 4, 5, 6 дугаар багийн Засаг дарга нарт танилцуулан, цаашид авах арга хэмжээний талаар санал, зөвлөмж өгч ажиллалаа.

 

ГОВЬСҮМБЭР АЙМГИЙН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА, БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ГАЗАР

Санал асуулга

Байгууллагын цахим хуудасны бүтэц загвар таньд таалагдаж байна уу?

© 2019 ОН. ГАЗАР ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ГЕОДЕЗИ, ЗУРАГ ЗҮЙН ГАЗАР